Leesproblemen en dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet goed kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.
Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Definitie
Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als
“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Hoe vaak komt dyslexie voor?
In het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de vergoedingsregeling dyslexie staat dat 3,6% van de leerlingen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft. Dit zijn afgerond 7200 gevallen per jaargroep van 200.000 leerlingen.

Kinderen met leesproblemen
Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij bepaalde klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen.

Extra hulp
Sommige kinderen leren dit wat minder snel dan andere. Ongeveer 10% van de leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal ‘klaar’ voor het leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp. Uitgebreide informatie over het signaleren en aanpakken van leesproblemen vindt u bij het onderdeel Dyslexie op school.

Als het kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam om verder onderzoek te laten doen door een dyslexiespecialist op school of een externe deskundige in te schakelen voor een diagnostisch onderzoek en behandeladvies. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Dyslexie behandelen.

Technisch leesprobleem
Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

Bron: Balans oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie

JORTHO onderzoekt en begeleidt ook kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoedens van) dyslexie of leesproblemen.